Privacy reglement vrijwilligers Kroon op Zuid


• Stichting Kroon op Zuid is werkzaam in ontmoetingscentrum Zuiderkroon aan het Vlissingenplein 108 in Pendrecht.

• De stichting organiseert activiteiten voor iedereen, zij is er voor en door bewoners. Het gezellige café restaurant wordt gerund door vrijwilligers. De stichting wil buurtbewoners stimuleren om zelf activiteiten te bedenken en te gaan ondernemen met steun van de stichting.

• Voor de vrijwilligers die die dagelijks dit mogelijk maken is in het kader wet persoonsbescherming dit reglement bedoeld.

• De Stichting Kroon op Zuid hierna te noemen KoZ

Stichting KoZ acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De gegevens van de (kandidaat-)vrijwilligers worden door Stichting KoZ zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt de Stichting KoZ zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Stichting KoZ is in de zin van de Wbp verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring legt Stichting KoZ uit welke persoonsgegevens Stichting KoZ verzamelt en gebruikt en met welk doel. De Stichting raadt u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.


1. Soort gegevens en doeleinden van verzameling, bewaring en gebruik

Stichting KoZ verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks aan Stichting KoZ ter beschikking zijn gesteld door (kandidaat-)vrijwilligers. De (kandidaat-)vrijwilligers hebben door het verstrekken van de (persoons)gegevens aan Stichting KoZ ermee ingestemd dat Stichting KoZ deze (persoons)gegevens verzamelt, bewaart en gebruikt.

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de volgende soort gegevens voor de volgende doeleinden:

(Kandidaat-)vrijwilligers

Gegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, voorkeuren en vaardigheden (vaardigheden, soort vrijwilligerswerk, beschikbaarheid, motivatie).

Recht op inzage, correctie, blokkeren en/of verwijderen
U heeft het recht om de (persoons)gegevens in te zien en zelf te corrigeren, blokkeren of verwijderen.

2. Opslag van (persoons)gegevens worden opgeslagen bij het sectretariaat van de stichting

3. Beveiliging

Stichting KoZ heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging:

De verantwoordelijke bestuursleden hebben een geheimhoudingsplicht.

Hiervoor hebben zij een formulier ondertekend.

4. Bewaartermijn gegevens

Stichting KoZ bewaart de (persoons)gegevens tot uiterlijk twee jaar na de dag van inschrijving of voor de duur van de periode waarin vrijwilligerswerk wordt verricht en na het beëindigen daarvan nog twee jaar,

Vrijwilligers, kunnen ook zelf verzoeken hun (persoons)gegevens te verwijderen.

5. Verstrekking aan derden

Stichting KoZ garandeert dat zij geen (persoons)gegevens aan derden verstrekt, verkoopt of ter beschikking stelt. Alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, kan Stichting KoZ (persoons)gegevens ter beschikking aan derden stellen.

6. Bezwaar tegen verzameling, bewaring en gebruik van uw (persoons)gegevens

Indien u bezwaar heeft tegen het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw (persoons)gegevens door Stichting KoZ kunt u kunt aan Stichting KoZ, verzoeken uw (persoons)gegevens te verwijderen. Indien u uw (persoons)gegevens niet wilt verwijderen maar een ander bezwaar heeft, kunt u zich met uw bezwaar melden bij de voorzitter van de Stichting KoZ, voorzitter@kroonopzuid.nl 

7. Wijzigingen in privacyverklaring

Stichting KoZ behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt de laatste versie van onze privacyverklaring altijd terugvinden op onze websites.


8. Vragen over privacyverklaring en/of over inzage/wijzigen van gegevensIndien u vragen heeft over het privacybeleid va n Stichting KoZ en/of omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering) van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met de voorzitter van de Stichting KoZ, voorzitter@kroonopzuid.nl